Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: nabavu električne energije za Stomatološku polikliniku

Na temelju članka 6. Pravilnika za provedbu postupaka jednostavne nabave upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu električne energije. Molimo Vas da ponude izrađene u skladu sa Pozivom za dostavu ponuda i Troškovnikom, koji se nalazi u privitku, dostavite najkasnije do 06. svibnja 2022. godine do 12:00 sati na način kako je to Pozivom određeno.